Všeobecné obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky sú určené pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu spoločnosti Elektro-Stralight s.r.o. a stanovujú zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a firmou Elektro-Stralight .

 

Všetky uvádzané ceny sú vrátene 20% DPH.

Na objednané výrobky sa vzťahujú aj množstevné zľavy, ktoré sú závislé od veľkosti objednávky:

  • Pri objednávke nad 100 EUR s DPH  – 3%
  • Pri objednávke nad 300 EUR s DPH – 5%
  • Pri objednávke nad 500 EUR s DPH – 7%

 

.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní spôsobom vybraným pred odoslaním objednávky. O dni expedície a dodaní tovaru vás budeme informovať e-mailom. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón). Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci e-mailom najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru.

Cena je vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH pokiaľ nie je uvedené inak.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúcemu, ak je spotrebiteľ, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“) a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovaniu tovaru. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Je potrebné, aby spotrebiteľ písomné odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote doručil osobne do sídla spoločnosti alebo toto odstúpenie najneskôr v posledný deň lehoty podal na poštovú prepravu. V odstúpení je potrebné uviesť identifikačné údaje spotrebiteľa, identifikačné údaje predávajúceho, číslo faktúry a tovar, ktorý nám vraciate. Kupujúci alebo predávajúci si týmto vrátia všetky plnenia, ktoré si navzájom poskytli. Predávajúci vráti spotrebiteľovi peňažné plnenie do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odporúčame Vám, aby ste nám tovar posielali doporučene. Tovar prosím nezasielajte na dobierku, takýto tovar neprevezmeme.

.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu nepoužitý tovar v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar vrátane poštovných nákladov, ktoré kupujúci vynaložil pri objednaní tovaru. Náklady spojené na vrátenie tovaru znáša kupujúci v prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nebol vadný. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

 

Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru.

Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.